Kategoria: ZESPÓŁ

Kulturoznawca, socjolog młodzieży, antropolog współczesności. Zajmuje się: problematyką stylów życia, badaniami młodzieży, teorią kultury, metodologią badań ilościowych i jakościowych, współpracą z praktyką w zakresie zastosowań nauk społecznych: diagnoz, ekspertyz, szkoleń, ewaluacji, wspierania działań społeczno-kulturowych.

barbara.fatyga@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe: społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: problemy wizerunku działań społecznych, miejsce i rola NGO w społecznościach lokalnych; pomoc społeczna i praca socjalna; animacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem animacji kultury; metodologia badań naukowych (metody jakościowe).

m.dudkiewicz@uw.edu.pl

Socjologia i antropologia kultury (socjologia zmysłów), szeroko pojęta problematyka uzależnień (uwarunkowania społeczne, kulturowe, formy pomocy osobom uzależnionym).

beata.hoffmann@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe: socjologia kultury popularnej (w tym socjologia i antropologia dzieła filmowego; antropologia widowisk masowych); metodologia jakościowych badań etnograficznych; współczesna problematyka tożsamości etnicznej i narodowej (zwłaszcza transetniczny i transnarodowy wymiar współczesnych społeczeństw i tożsamości jednostek); socjologia, etnografia i historia obszaru Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu.

a.jawlowski@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe: socjologia teatru, socjologia miasta, badanie kultury, wykorzystanie narzędzi geoinformacyjnych w procesach partycypacyjnych, etnografia wielozmysłowa, analiza materiałów wizualnych, analiza tekstów, metodologia badań jakościowych

b.kietlinska@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe: poszukiwanie nowych i doskonalenie istniejących technik i narzędzi badań społecznych, zwłaszcza w zakresie analizy medialnych przekazów informacyjnych; struktura procesu percepcji form procesualnych; osobliwości postrzegania ludzi i zdarzeń; psychospołeczne uwarunkowania preferencji estetycznych.

marek.klosinski@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe: socjologia, nauki o komunikowaniu i mediach, metodologia nauk społecznych, analiza dyskursu, studia celebryckie, analiza ramowa

t.olczyk@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe: socjologia internetu, socjologia przestrzeni,  socjologia wiedzy, technologie informacyjne, społecznościowe wytwarzanie wiedzy,   analiza treści (ilościowa i jakościowa), analiza danych przestrzennych

m.piotrowski@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe: socjologia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalnej obecności młodych ludzi w systemie współczesnego państwa. Problematyka socjalizacji. Styk socjalizacji instytucjonalnej, formalnej oraz jej pozaformalnych i nieformalnych kontekstów. Socjologiczna analiza założeń i konsekwencji polityki młodzieżowej. Socjalizacja dorosłych, również w kontekście instytucji totalnych. Metodologia badań socjologicznych w tym badań kultury, uczestnictwa w kulturze oraz procesów akulturacji.

m.sinczuch@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe: psychologia społeczna, psychologia relacji międzygrupowych i uprzedzeń, psychologia poznania społecznego (social cognition), psychologia różnic indywidualnych, metodologia nauk społecznych

gora45@op.pl

Zainteresowania naukowe: socjologia miasta, urban studies, życie społeczne przestrzeni publicznych

maciek.folta@gmail.com

Zainteresowania naukowe: nowe ruchy religijne i parareligijne, ze szczególnym uwzględnieniem sekt o charakterze destrukcyjnym i stosowanych w nich psychotechnikach.

p.lewicki89@gmail.com

Zainteresowania naukowe: socjologia, ze szczególnym naciskiem na badania dzieci, antropologia współczesności, metodologia badań jakościowych.

aleksandra.zalewska@uw.edu.pl