Kategoria: PRZEDMIOTY ŚCIEŻKOWE

Prowadząca: dr hab. Magdalena Dudkiewicz

CELE KONWERSATORIUM
Pierwszy cel – rzec można utylitarny – to zapoznanie Studentów z podstawami teoretycznymi i praktyką działań animacyjnych na rzecz środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych na niwie kultury; animacja w dziedzinie kultury jest w tym podejściu traktowana jako metoda oddziaływania na środowisko lokalne; konwersatorium ma za zadanie wprowadzić Studentów w zagadnienia związane z pracą w różnych placówkach, organizacjach i miejscach środowiska lokalnego, w których realizuje się życie kulturalne.

Drugi cel polega na pokazaniu, z jak bardzo złożoną i kruchą materią mają do czynienia, gdy podejmują działania w sferze kultury w środowisku lokalnym; kluczowe wydaje się pokazanie, że w środowiskach tych tkwi wielki potencjał kulturotwórczy, ale – z drugiej strony, że jest to szczególnie delikatna, podatna na zniszczenie tkanka społeczna, w której trzeba nauczyć się poruszać. Stąd nacisk położony w programie konwersatorium na zagadnienia diagnostyczne, począwszy od diagnozy środowiska lokalnego, w którym planowane jest działanie animacyjne, poprzez monitorowanie procesu na każdym jego etapie, aż do ewaluacji efektów rozumianych w kategoriach zmiany społecznej.

Prowadzący: dr Albert Jawłowski

Zajęcia poświęcone są problematyce współczesnych społeczności lokalnych wiejskich i miejskich. Pokazujemy wybrane, istotne procesy wpływające na przekształcanie się społeczności lokalnych, przywołujemy teorie i koncepcje z tego obszaru, jak również omawiamy problemy natury metodologicznej. Po omówieniu podstawowych problemów teoretycznych i metodologicznych. Przyjrzymy się problemom związanym z badaniem współczesnych społeczności lokalnych odwołując się do konkretnych przypadków zróżnicowanych kulturowo i geograficznie.

Prowadząca: dr Bogna Kietlińska

Cele zajęć to: a) praktyczne przygotowanie Uczestników do analizy i interpretacji tekstów pisanych i mówionych; b) przygotowanie do samodzielnego i zespołowego projektowania, realizowania i opracowywania badań  jakościowych; c) prezentacja oryginalnego podejścia metodologicznego do pracy z tekstami; d) rozwijanie i ćwiczenie wiedzy, wyobraźni teoretycznej i metodologicznej; e) zajęcia uczulają również na problemy etyczne związane z prowadzeniem badań terenowych i ich wykorzystywaniem w pracy naukowej oraz w praktykach społecznych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu badawczego.

Prowadzący: dr Tomasz Olczyk, dr Paweł Tomanek

Celem kursu jest wspólne z prowadzącymi przećwiczenie podstawowych umiejętności skutecznego komunikowania wyników badań w formie ustnej (prezentacje, wystąpienia konferencyjne) i pisemnej (prace na stopień, abstrakty, artykuły naukowe, raporty z badań, itp.). Chcemy nauczyć nadawania tekstowi lub prezentacji czytelnej struktury logicznej i narracyjnej, posługiwania się narzędziami do wizualizacji danych ilościowych i jakościowych, opisywania, analizowania i podsumowywania wyników sugestywnym i precyzyjnym językiem dostosowanym do grona odbiorców.

Uczestnicy zajęć nauczą się dokumentowania zachowań za pomocą ich rejestrowania – zapisywanie spostrzeżeń i/lub fotografowanie. Zgromadzone dane zostaną poddane analizie,  wnioskowaniu a następnie z wykorzystaniem teorii – interpretacji.

Podczas wykładu jest dokonywany przegląd dziedzin sztuki i ich teorii oraz dyscyplin w naukach społecznych, w których pojawia się kategoria stylu wraz z wieloma innymi interesującymi pojęciami, np.: „gust”, „styl poznawczy” czy też „jakość życia”. Uzyskana wiedza ma dostarczyć nie tylko obycia i erudycji, ale także pokazać jak można szukać inspiracji teoretycznej i metodologicznej dla własnych naukowych zainteresowań.

Prowadzące: prof. Barbara Fatyga, dr Bogna Kietlińska

Pierwsza część kursu obejmuje przegląd najważniejszych autorów i kierunków myśli antropologicznej drugiej połowy XX wieku, od strukturalizmu do semiotycznych teorii kultury. (Omawiamy szczegółowo źródła, inspiracje i dorobek teoretyczny Claude’a Lévy-Straussa i innych strukturalistów francuskich, Edmunda Leacha, Semiotyków Tartuskich i Umberto Eco). Wykład jest bogato ilustrowany przykładami możliwości wykorzystywania teorii w badaniach kultury.

Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Fatyga, dr Albert Jawłowski

W drugiej części kursu  będziemy się starali odtworzyć przynajmniej główne linie dyskursu teoretycznego w antropologii współczesnej i ich znaczenie dla naszej subdyscypliny – czyli antropologii współczesności. Zaczniemy od przełomu postmodernistycznego w kulturze i w antropologii, a skończymy rysując mapę tego co w zakresie teorii antropologicznej wykłada się w danym roku na najbardziej znaczących dla dyscypliny uczelniach.