dr Mariusz Piotrowski

Zainteresowania naukowe: socjologia internetu, socjologia przestrzeni,  socjologia wiedzy, technologie informacyjne, społecznościowe wytwarzanie wiedzy,   analiza treści (ilościowa i jakościowa), analiza danych przestrzennych

m.piotrowski@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
dr Mariusz Piotrowski (1978)

Absolwent:
Socjologia Uniwersytet Wrocławski

Uzyskane stopnie:

  • praca mgr – „Community policing jako forma zwiększania bezpieczeństwa w środowisku lokalnym”, promotor dr hab. Zdzisław Morawski (2003)
  • doktorat – „Edukacyjne aspekty działalności twórców wolnego oprogramowania we wspólnocie internetowej.” Promotor dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek (UWr), recenzenci: dr. Hab. Inż. Radosław Katarzyniak (PWr), prof. dr hab. Stanisław Juszczyk (UŚ)

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia i nauki o kulturze

Prowadzone zajęcia:
Analiza danych jakościowych i ilościowych. Społeczne aspekty nowych technologii.
Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych
Laboratorium badawcze kultury współczesnej
Antropologia i socjologia internetu
Diagnoza i statystyka kultury: analiza danych zastanych

Publikacje: -> link do PBN 

Inne aktywności naukowe:
Wiceprezes Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza

Pasje i hobby pozanaukowe:
nieustanna fascynacja technologiami informatycznymi, komiks i literatura sci-fi

Wzorce osobowe: