KALENDARIUM

2019

W XXX rocznicę ogłosiliśmy konkurs dla maturzystów nt. wspomnień ich bliskich o czerwcu 1989, skomentowanych przez młodzież.

Powróciliśmy do pracy nad książką o badaniach na zlecenie.

2018

Zawiesiliśmy seminarium publikacyjne na rzecz przygotowania nowego programu specjalizacji dostosowanego do podziału na studia licencjackie i magisterskie. Program został przygotowany i przyjęty przez Radę Naukową ISNS UW. Seminaria do końca roku były poświęcone głównie strategii promocyjnej specjalizacji.

2017

Dotychczasowy ZMBK przekształcił się w Katedrę.

Rozpoczęliśmy kolejne seminarium publikacyjne, którego celem jest przygotowanie publikacji nt. badań na zlecenie.

Zespół KMBK w składzie: dr Marcin Sińczuch (kierownik projektu), dr Bogna Kietlińska, dr Mariusz Piotrowski, mgr Piotr Michalski rozpoczął realizację projektu EURYKA  Odnawianie demokracji w Europie: młodzież i polityka w czasie narastających nierówności finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Doktorantka prof. Fatygi – mgr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska  na podstawie rozprawy Emocje w interakcjach intymnych i towarzyskich. Badanie eksploracyjne praktyk flirtu i uwodzenia w sanatoriach i na imprezach klubowych otrzymała stopień doktora. Recenzenci: dr hab. Katarzyna Barańska (UJ), prof. zw. dr hab. Tomasz Szlendak. (Praca ta została uhonorowana nagrodą Fundacji Nauki Polskiej).

2016

Doktorantka prof. Fatygi – mgr Bogna Kietlińska  na podstawie rozprawy Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej otrzymała stopień doktora. Recenzenci: prof. dr hab. Marek Krajewski; dr hab., inż. Robert Olszewski, prof. PW.

Dr hab., prof. UW Barbara Fatyga uzyskała tytuł profesorski.

2015

Wydaliśmy pierwszą wspólną książkę  z nowej serii podsumowującej poszukiwania metod i technik badawczych: Barbara Fatyga (red.), Magdalena Dudkiewicz, Bogna Kietlińska (współpraca), Praktyki badawcze, Warszawa: ISNS UW.

Ukazała się praca zbiorowa zawierająca raporty badawcze Studentów z praktyk terenowych specjalizacji Antropologia Współczesności. Animacja Działań Lokalnych: Iwona Oliwińska, Albert Jawłowski (red.), Społeczność lokalna w badaniu, Warszawa: ISNS UW.

2014

Rozpoczęliśmy roczne seminarium poświęcone przygotowaniu pierwszej wspólnej (z Doktorantami) publikacji metodologicznej opisującej oryginalne podejścia do metodologii ilościowej i – głównie – jakościowej wypracowanej przez Zespół.

dr Magdalena Dudkiewicz  na podstawie książki  Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu otrzymała stopień doktora habilitowanego. Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW, dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ; dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK; prof. dr hab. Kazimierz Sowa.

Doktorantka prof. Fatygi – mgr Anna Buchner  na podstawie rozprawy Sanktuaria w polskim krajobrazie religijnym. Interdyscyplinarna analiza wybranych centrów kultu w Polsce. Otrzymała stopień doktora. Recenzenci: dr hab. Marek Krajewski, prof. UAM; dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW.

Doktorant prof. Fatygi – mgr Tomasz Kukołowicz  na podstawie rozprawy Wspólnota wyobraźni? Studium porównawcze twórczości Filomatów i współczesnych polskich raperów otrzymał stopień doktora. Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech J. Burszta, prof. dr hab. Krystyna Szafraniec.

Doktorantka prof. Fatygi – mgr Wanda Czarnota na podstawie rozprawy Orientacje socjo-biograficzne młodych Polek na podstawie ich wyborów życiowych dokonanych i deklarowanych otrzymała stopień doktora. Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. dr hab. Anna Titkow

2013

Staraniem Grupy OK została zarejestrowana naukowa Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza.  Spośród członków ZMBK w prace Fundacji zangażowali się prof. Fatyga, dr Dudkiewicz, dr Piotrowski, mgr Kietlińska, mgr Gryszko, mgr Michalski, dr Tomanek, mgr Wanda Czarnota, mgr Tomasz Kukołowicz oraz kilkoro studentów: Kaja Rożdzyńska-Stańczak,  Aleksandra Orkan-Łęcka, Aleksandra Zalewska, Krzysztof Domeradzki, Łukasz Kotlarski  (Dokonania FOŻK-SB).

2012

Grupa OK (poszerzona o Studentów i Doktorantów) zakończyła współpracę z NCK, które bezpodstawnie zerwało umowę z UW i rozpoczęła (zgodnie z sugestią ministra kultury Bohdana Zdrojewskiego) starania o założenie fundacji w celu kontynuowania projektu.

Prof. Fatyga, dr Dudkiewicz, dr Sińczuch wraz z partnerami z Olsztyna zrealizowali projekt Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (na zlecenie ROPS Olsztyn).

2011

Wraz z NCK uruchomiliśmy portal internetowy Obserwatorium Kultury, kontynuowano dalsze prace nad budową ogólnopolskiego systemu Obserwatoriów.

2010

Grupa OK (Obserwatorium Kultury) wypracowuje jego projekt działania.  Zostaje podpisana umowa o współpracy między UW a NCK.

Dr Dudkiewicz bierze udział w realizacji 2 projektów: projektu systemowego do działania 5.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy, projekt na zlecenie MPiPS (w latach 2010-2011) oraz projektu systemowego do działania 5.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej, projekt na zlecenie MPiPS (2010-2014);

Doktorant prof. Fatygi – mgr Albert Hupa na podstawie rozprawy Dyskurs polityczny na polskich stronach WWW otrzymał stopień doktora. Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Hołyst, dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ.

2009

Część Zespołu (prof. Fatyga, dr Dudkiewicz, dr Kłosiński, Mgr Hupa, mgr Kalinowska) angażuje się we współpracę z Narodowym Centrum Kultury w celu stworzenia w partnerstwie między ZMBK i NCK programu Obserwatorium Kultury.

2008

Po długich i burzliwych dyskusjach wewnątrz Zespołu Ośrodka Badań Młodzieży w wyniku przekształcenia OBM (i zmiany jego statusu na pracownię) powstał ZAKŁAD METOD BADANIA KULTURY. Wiązało się to z napływem do OBM-u nowych pracowników (zarówno z zewnątrz, jak i  wychowanków specjalizacji Antropologia Współczesności. Animacja Działań Lokalnych), faktycznym przesunięciem zainteresowań naukowych i problematyki badawczej podejmowanej przez Zespół w stronę kultury współczesnej, a w szczególności metodologii badań kultury.