dr Marcin Sińczuch

Zainteresowania naukowe: socjologia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalnej obecności młodych ludzi w systemie współczesnego państwa. Problematyka socjalizacji. Styk socjalizacji instytucjonalnej, formalnej oraz jej pozaformalnych i nieformalnych kontekstów. Socjologiczna analiza założeń i konsekwencji polityki młodzieżowej. Socjalizacja dorosłych, również w kontekście instytucji totalnych. Metodologia badań socjologicznych w tym badań kultury, uczestnictwa w kulturze oraz procesów akulturacji.

m.sinczuch@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia): 
dr Marcin Sińczuch 1971

Absolwent:
socjologia, Instytut Socjologii UW

Uzyskane stopnie:

  • Inicjacyjny aspekt zasadniczej służby wojskowej – praca magisterska, 1996, promotor: prof. dr hab.. Mirosława Marody
  • Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany społecznej – praca doktorska, promotor: prof. dr hab.. Mirosława Marody, recenzenci: prof. dr hab. Barbara Fatyga, prof. dr hab. Hanna Malewska-Peyre

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia, socjologia młodzieży, metodologia nauk społecznych, antropologia współczesności, socjologia wojska i bezpieczeństwa

Prowadzone zajęcia:
metody badań społecznych, społeczne problemy młodzieży

Publikacje: -> LINK do PBN

Inne aktywności naukowe:
sekretarz Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS, kierownik krajowy projektu EURYKA (Horyzont 2020), ekspert w WBBS MON

Pasje i hobby pozanaukowe:
religioznawstwo, psychologia, sport, literatura

Wzorce osobowe: