MGR GRZEGORZ CAŁEK

Zainteresowania naukowe: edukacja (szkoła, rada rodziców), niepełnosprawność (zagadnienia prawne, uczeń z niepełnosprawnością w szkole), codzienność

g.calek@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
mgr Grzegorz Całek

Absolwent:
administracja o specjalności samorząd terytorialny i rozwój lokalny, polityka społeczna, polonistyka w zakresie redakcji językowej, DBA

Uzyskane stopnie:

  • mgr administracji, 1999, promotor: dr Elżbieta Łojko
  • mgr politologii, 2001, promotor: dr Renata Gierszewska
  • mgr socjologii, 2021, promotor: dr hab. Aneta Gawkowska

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia edukacji, socjologia niepełnosprawności, socjologia codzienności

Prowadzone zajęcia:
przygotowanie i realizacja projektu badawczego (III rok studiów licencjackich)

Inne aktywności naukowe:
członek Rady Dydaktycznej WSNSiR, członek Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS, wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego PTS, prezes Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera.

Publikacje: -> link do profilu na Academia.edu; link do PBN 

Pasje i hobby pozanaukowe:
muzyka klasyczna (fortepian, gitara), fotografia, obserwowanie ludzi

Wzorce osobowe: 
zmienne w czasie