dr Marek Kłosiński

Zainteresowania naukowe: poszukiwanie nowych i doskonalenie istniejących technik i narzędzi badań społecznych, zwłaszcza w zakresie analizy medialnych przekazów informacyjnych; struktura procesu percepcji form procesualnych; osobliwości postrzegania ludzi i zdarzeń; psychospołeczne uwarunkowania preferencji estetycznych.

marek.klosinski@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
Marek Kłosiński (1954)

Absolwent: 
Wydział Historii UW, Instytut Muzykologii
Wydział Psychologii UW

Uzyskane stopnie:

 • magister muzykologii,
  praca magisterska, Preferencje młodzieży licealnej, w zakresie stylu i charakteru wyrazowego utworów muzycznych i ich związek z wybranymi cechami osobowości, (1978)
  promotor prof. dr hab. Zofia Lissa
 • magister psychologii
  praca magisterska Wybrane podmiotowe determinanty preferencji młodzieży, w sytuacji kontaktu z muzyką, (1979)
  promotor – prof. dr hab. Stanisław Mika
 • doktor nauk humanistycznych (psychologia)
  rozprawa doktorska Analiza oddziaływania wybranych elementów sytuacji na organizację czynności percepcji muzyki (1992)
  promotor – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
  recenzenci – prof. dr hab. Anna Manturzewska, prof. dr hab. Maria Tyszkowa

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
psychologia poznawcza, metodologia badań społecznych, analiza mediów

Prowadzone zajęcia:
Metody Badań Społecznych,
Statystyka,
Psychologia ogólna,
Analiza medialnych przekazów informacyjnych

Publikacje: -> link do PBN 

Pasje i hobby pozanaukowe:
muzyka,
zwierzęta (psy),
sport (siatkówka),
przyroda (strumienie górskie, wodospady, poszukiwanie i kolekcjonowanie minerałów)

Wzorce osobowe: