O ŚCIEŻKACH

SPECJALIZACJA LICENCJACKA

ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI:

WARSZTAT BADACZA

NOWA WERSJA SPECJALIZACJI NA STUDIACH LICENCJACKICH obejmuje problematykę EMPIRYCZNEGO BADANIA KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA. Jest zintegrowana z profilem Katedry Metod Badania Kultury i z unikalnymi, w wielu przypadkach, kwalifikacjami zespołu dydaktycznego. W programie położyliśmy nacisk na kolejne etapy procesu badawczego realizowanego w standardzie akademickim (respektującego zasady rzetelności i jawności warsztatu).

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ PROWADZONE JAKO WARSZTATY i/lub KONWERSATORIA, podczas których prezentujemy i ćwiczymy z PT Uczestnikami konkretne metody i techniki badawcze. W trakcie zajęć wykorzystujemy oryginalne, stworzone bądź zmodyfikowane przez nas metodologie, a także najnowsze osiągnięcia metodologii światowej w zakresie socjologii i antropologii kultury oraz innych dyscyplin (np.: filozofia, semiotyka, językoznawstwo, teoria sztuki, geografia, informatyka itp.). Uczymy jak w twórczy i profesjonalny sposób:

zaprojektować i przeprowadzić badania oraz dokonywać wyborów teoretycznych i metodologicznych,

– jak, kiedy i po co GRAĆ związkami między teorią a metodologią,

– a zwłaszcza JAK PRZEANALIZOWAĆ DANE i jak stosować cytaty z materiału empirycznego by nie narazić się na zarzut ilustracyjności,

– jak interpretować otrzymane wyniki,

– jak krytycznie odnosić się do istniejących danych i wyników badań.

Pokazujemy korzyści z pracy zespołowej oraz ze współpracy inter- trans- i multidyscyplinarnej. A cały czas przyświeca nam stwierdzenie Czesława Robotyckiego, iż „antropologia jest sztuką grasowania po pograniczach”, więc w naszym podejściu ni granic ni kordonów dla wyobraźni, ale wyraźna granica dla błędu, pozoru i nierzetelności.

Zajęcia są prowadzone przez pary wykładowców, co nie tylko je dynamizuje, ale i zapobiega absencji z naszej winy.

ABSOLWENT/KA SPECJALIZACJI LICENCJACKIEJ powinien/powinna poradzić sobie zarówno z wyborem podejść teoretycznych i perspektyw metodologicznych dla własnych badań, z analizą dowolnego tekstu i obrazu (przekazu ikonicznego), z projektowaniem i realizacją badań; opracowaniem nowych bądź wykorzystaniem istniejących modeli analiz danych oraz interpretacjami wyników. Taki typ przygotowania uodporni Go/Ją na pseudonaukowe mody i trendy zapewniając solidne przygotowanie do podejmowania różnorodnych tematów badawczych, praktycznie z całego obszaru badań społecznych i badań kultury.

SPECJALIZACJA MAGISTERSKA

ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI:

TEORIE KULTURY

Po zmianie programu studiów licencjackich na specjalizacji z antropologii współczesności siłą rzeczy modyfikacji (niewielkiej) uległ też program studiów magisterskich. W większym stopniu niż dotychczas dotyczy on współczesnych teorii kultury (w tym teorii kultury dominującej czyli popularnej), refleksji nad żywą kulturą współczesną i miejscami jej realizowania oraz jej praktykami, a także systemów pojęciowych umożliwiających różne sposoby jej rozumienia, opisywania i wyjaśniania. Program uzupełniliśmy o warsztat z pisarstwa naukowego, podczas którego można będzie się nauczyć nie tylko specyfiki naukowych stylów, ale i poprawnej i zarazem nowoczesnej prezentacji wyników refleksji i badań. Zmieniliśmy też sposób prowadzenia zajęć odchodząc od tradycyjnej formy wykładowej. Obecnie jest on bardziej dialogiczny i międzygeneracyjny po stronie prowadzących (co m.in. zapewnia konwersatoryjna forma zajęć i prowadzenie ich przez pary dydaktyków; zwykle starszego i młodszego).