Dane zastane: eksploracja danych przestrzennych

Prowadzący: dr Mariusz Piotrowski

Uczymy, w jaki sposób korzystać z danych publicznych i wolno dostępnych w celu analiz przestrzennego zróżnicowania zjawisk społecznych i kulturowych. 

Pełny opis przedmiotu:

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie Studentów w świat danych zastanych gromadzonych w statystykach publicznych. Prezentowane podejście będzie kładło nacisk na przestrzenne zróżnicowanie obszarów aktywności społeczno-kulturowej, w tym celu będziemy posługiwać się technikami i narzędziami kartograficznymi. Warsztat będzie miał na celu wytwarzanie i czytanie danych przestrzennych, czyli map.

Sposób zaliczenia: 

praca pisemna: realizacja projektu analitycznego

Zakres tematów:

Część Teoretyczna

1. Wprowadzenie do badań nad infrastrukturą kultury. Założenia metodologiczne -pojęcie żywej kultury, znaczenie infrastruktury kultury. Budowa indeksów – teoria i metodologia

2. Zróżnicowanie społeczno-demograficzne Polski w świetle statystyk publicznych. Wskaźniki rozwoju społecznego. Ekologia Znanieckiego, obszar kulturowy Wallisa.

3. Wstęp do systemów informacji geograficznej – systemy GIS w Polsce (geoportal gus, gis Gdańsk, straż miejska Warszawa). Dane demograficzne, ekstrakcja danych z systemów. Punkty, linie i płaszczyzny.

4. Wstęp do kartografii, typy map. Dane wektorowe i rastrowe. Układy współrzędnych. Przygotowanie danych do zadań przestrzennych. Identyfikatory TERYT (terc), długość i szerokość geograficzna – geokodowanie po adresach.

Cześć Warsztatowa:

5. Praca w programie QGIS, założenia, omówienie interfejsu, system wtyczek. Przygotowanie projektu pracy. Otwieranie danych z plików shp. (otwarcie mapy – gmin, powiatów, województw)

6. Import danych z plików csv, Złączenia i wizualizacja danych. Praca na danych gus, praca na edytorze wyrażeń. Cześć 1

7. Import danych z plików csv, Złączenia i wizualizacja danych. Praca na danych gus, praca na edytorze wyrażeń. Część 2

8. Analizy przestrzenne – pomiar odległości i powierzchni.

9. Analizy przestrzenne. Zliczanie obiektów na przestrzeni. Ile obiektów znajduje się w promieniu 400 m. od obiektu A.

10. Analizy przestrzenne – wyznaczanie bufora danych.

11 – 15. Praca na danych inwentarza kultury. Testowanie hipotez.

 

Literatura:

1) Wieloźródłowy Słownik Kultury, hasła: przestrzeń, miejsce, infrastruktura żywej kultury, zastępcza infrastruktura kultury, instytucja kultury,  http://ozkultura.pl/wszystkie-hasla

2) Beata Medyńska-Gulij, Kartografia i geowizualizacja, PWN, Warszawa, 2011

3) Grzegorz Wcławowicz, Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa, 2007

4) Wiesława Żyszkowska, Waldemar Alfred Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, PWN, Warszawa, 2012

5) Florian Znaniecki, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej,[w] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1/1938.

6) Aleksander Wallis, Socjologia przestrzeni, NOW, Warszawa, 1990.

7) Mariusz Piotrowski, Założenia projektowe i obszary zastosowań systemu GIS Kultura (http://ozkultura.pl/node/10510)