GATUNKI PISARSTWA NAUKOWEGO I STYLE PREZENTACJI DANYCH

Prowadzący: dr Tomasz Olczyk, dr Paweł Tomanek

Celem kursu jest wspólne z prowadzącymi przećwiczenie podstawowych umiejętności skutecznego komunikowania wyników badań w formie ustnej (prezentacje, wystąpienia konferencyjne) i pisemnej (prace na stopień, abstrakty, artykuły naukowe, raporty z badań, itp.). Chcemy nauczyć nadawania tekstowi lub prezentacji czytelnej struktury logicznej i narracyjnej, posługiwania się narzędziami do wizualizacji danych ilościowych i jakościowych, opisywania, analizowania i podsumowywania wyników sugestywnym i precyzyjnym językiem dostosowanym do grona odbiorców.

Studenci – przedstawiając wyniki swojej pracy – często robią to intuicyjnie lub w sposób podpatrzony u innych, nie zastanawiając się nad stylem, formą, efektywnością czy skutecznością komunikacyjną. Tak powstają nużące, niespójne i przeładowane informacjami prezentacje konferencyjne, prace na stopień bez wyraźnej struktury, zawiłe językowo artykuły i raporty bez konkluzji.

Po ukończeniu kursu Uczestniczki i Uczestnicy powinni umieć samodzielnie:

– gromadzić dane bibliograficzne i zarządzać nimi za pomocą wybranych menadżerów bibliograficznych;

– skonstruować logiczny wywód i dostosowaną doń kompozycję w tekście własnym; odnajdywać braki logiczne i kompozycyjne w tekście cudzym;

– stworzyć i doskonalić własny styl językowy wypowiedzi naukowej, zgodny z wymogami poprawnej polszczyzny;

– dostosować styl tekstu i wizualizację wyników badań do odbiorców (np. środowisk akademickich, różnych grup praktyków, młodzieży itp.);

– skomponować poprawnie tekst (artykułu, raportu lub inny tekst naukowy);

– tworzyć przypisy i zautomatyzowane bibliografie za pomocą wybranych menadżerów bibliograficznych i wtyczek do edytorów tekstu;

– tworzyć zrozumiałe wykresy, diagramy i inne formy wizualizacji danych;

– rozróżniać w tekście warstwy opisu, analizy i interpretacji oraz swobodnie się nimi posługiwać;

– przedstawiać wnioski z danych ilościowych zamiast niepotrzebnego powtarzania słowami informacji zawartych w tabelach i wykresach;

– dobierać i interpretować cytaty z prac naukowych lub z wypowiedzi badanych osób;

– zwięźle i przejrzyście podsumowywać wyniki badań;

– formułować uzasadnione i realistyczne rekomendacje w raportach badawczych;

– stosować zasady grzeczności językowej w wystąpieniach publicznych i na piśmie.

Ocena końcowa za kurs będzie średnią arytmetyczną dwóch ocen za projekty zaliczeniowe: prezentację ustną z wykorzystaniem narzędzi graficznych i zadanie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących elementów raportu badawczego.

LITERATURA DO ZAJĘĆ

Podstawowa literatura do zajęć będzie na bieżąco aktualizowana jako materiał do pracy warsztatowej. Będziemy pracować na tekstach naukowych już istniejących i tworzonych w trakcie zajęć.

TEMATY ZAJĘĆ

 1. Jak uporządkować wyniki badania? (Porównanie danych, typologia, opis procesu, eliminacja nadmiaru)
 2. Jak gromadzić dane bibliograficzne, zarządzać nimi, tworzyć bibliografie za pomocą menadżerów bibliograficznych?
 3. Jak wykorzystać wiedzę o percepcji i limitach poznawczych do wizualizacji i prezentacji danych?
 4. Jak obrazować dane jakościowe? (Modele wizualne, struktury wiedzy i diagramy)
 5. Jak wizualizować i prezentować wyniki danych ilościowych?
 6. Jak wizualizować kompleksowe relacje ilościowo-jakościowe?
 7. Jak planować i tworzyć strukturę wywodu w prezentacji wyników badań?
 8. Jak prezentować wyniki badań podczas zajęć, seminariów, konferencji?
 9. Jak styl i edycja tekstu wiążą się z logiką wywodu i kompozycją?
 10. Jak przechodzić od opisu do analizy oraz od analizy do interpretacji i wnioskowania?
 11. Style pisarstwa naukowego – przegląd i ocena przykładów.
 12. Jak odkryć i doskonalić własny styl pisarski? (od czego zaczynać?)
 13. Jak używać środków stylistycznych (do czego służą: porównanie, metafora, kolokwializm, archaizm, formy grzecznościowe i autoprezentacyjne, itp.)?
 14. Jak opisywać tabele i wykresy? Jak przytaczać i komentować cytaty?
 15. Jak podsumowywać wyniki badania? Jak formułować rekomendacje w raportach?


WYBRANE POZYCJE LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ:

Abela Andrew, Advanced presentations by design,  2. wyd. San Francisco: John Wiley & Sons Inc., 2013.

Andreski Stanisław, Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002.

Becker Howard S., Warsztat pisarski badacza. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN,2013.

Davis Martha, Scientific papers and presentations, Academic Press,2012.

Domański Juliusz, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Warszawa: IFiS PAN, 1992, ss. 18-40.

Fatyga Barbara (red.), Wieloźródłowy Słownik Kultury, http://ozkultura.pl/wszystkie-hasla (wybrane hasła związane z problematyką zajęć)

Fonck Leopold, Praca naukowa. Przyczynek do metodyki studiów uniwersyteckich, Kraków: Gebethner i Wolff, 1910, ss. 59-67,109-117, 177-227, 220-223,224-227,228-246.

Hammerley Martyn, Atkinson Paul, Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i s-ka, 2000, (fragmenty dotyczące pisania).

Kaniowska Katarzyna, Opis. Klucz do rozumienia kultury, Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1999, t. 39.

Kosslyn Stephen Michael, Clear and to the point: 8 psychological principles for compelling PowerPoint presentations, New York: Oxford University Press, 2007.

Mayer Richard E., Multimedia learning. New York: Cambridge University Press, 2009.

Nowak Stefan, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa: PWN, 1970 (lub późniejsze).

Pontille David, Za dużo nazwisk! Za mało nazwisk! Koncepcje autora w naukach ścisłych, (w:) Philippe Artieres, Paweł Rodak, Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, Warszawa: Wyd. UW, 2010.

Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2008, ss. 331-338; 341-384.

Sokal Alan, Bricmont Jean, Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, War Prószyński i S-ka, 2004.

Szczęsna Ewa, Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego, (w:) Danuta Ulicka (red.), Tekst (w) sieci, t. I, Warszawa: Wyd. Akademickie i profesjonalne, 2009.