Kategoria: Bez kategorii

Prowadząca: dr hab. Magdalena Dudkiewicz

CELE KONWERSATORIUM
Pierwszy cel – rzec można utylitarny – to zapoznanie Studentów z podstawami teoretycznymi i praktyką działań animacyjnych na rzecz środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych na niwie kultury; animacja w dziedzinie kultury jest w tym podejściu traktowana jako metoda oddziaływania na środowisko lokalne; konwersatorium ma za zadanie wprowadzić Studentów w zagadnienia związane z pracą w różnych placówkach, organizacjach i miejscach środowiska lokalnego, w których realizuje się życie kulturalne.

Drugi cel polega na pokazaniu, z jak bardzo złożoną i kruchą materią mają do czynienia, gdy podejmują działania w sferze kultury w środowisku lokalnym; kluczowe wydaje się pokazanie, że w środowiskach tych tkwi wielki potencjał kulturotwórczy, ale – z drugiej strony, że jest to szczególnie delikatna, podatna na zniszczenie tkanka społeczna, w której trzeba nauczyć się poruszać. Stąd nacisk położony w programie konwersatorium na zagadnienia diagnostyczne, począwszy od diagnozy środowiska lokalnego, w którym planowane jest działanie animacyjne, poprzez monitorowanie procesu na każdym jego etapie, aż do ewaluacji efektów rozumianych w kategoriach zmiany społecznej.

Prowadzący: dr Albert Jawłowski

Zajęcia poświęcone są problematyce współczesnych społeczności lokalnych wiejskich i miejskich. Pokazujemy wybrane, istotne procesy wpływające na przekształcanie się społeczności lokalnych, przywołujemy teorie i koncepcje z tego obszaru, jak również omawiamy problemy natury metodologicznej. Po omówieniu podstawowych problemów teoretycznych i metodologicznych. Przyjrzymy się problemom związanym z badaniem współczesnych społeczności lokalnych odwołując się do konkretnych przypadków zróżnicowanych kulturowo i geograficznie.

Prowadzący: dr Tomasz Olczyk, dr Paweł Tomanek

Celem kursu jest wspólne z prowadzącymi przećwiczenie podstawowych umiejętności skutecznego komunikowania wyników badań w formie ustnej (prezentacje, wystąpienia konferencyjne) i pisemnej (prace na stopień, abstrakty, artykuły naukowe, raporty z badań, itp.). Chcemy nauczyć nadawania tekstowi lub prezentacji czytelnej struktury logicznej i narracyjnej, posługiwania się narzędziami do wizualizacji danych ilościowych i jakościowych, opisywania, analizowania i podsumowywania wyników sugestywnym i precyzyjnym językiem dostosowanym do grona odbiorców.

Prowadzące: prof. Barbara Fatyga, dr Bogna Kietlińska

Pierwsza część kursu obejmuje przegląd najważniejszych autorów i kierunków myśli antropologicznej drugiej połowy XX wieku, od strukturalizmu do semiotycznych teorii kultury. (Omawiamy szczegółowo źródła, inspiracje i dorobek teoretyczny Claude’a Lévy-Straussa i innych strukturalistów francuskich, Edmunda Leacha, Semiotyków Tartuskich i Umberto Eco). Wykład jest bogato ilustrowany przykładami możliwości wykorzystywania teorii w badaniach kultury.

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI I DOKTORANTAMI (oprac. Barbara Fatyga) Dzieje tej zdecydowanie pozainstytucjonalnej edukacji są długie i burzliwe; najpierw funkcjonowała ona w postaci grupy nieformalnej, która pomagała (ucząc się zarazem) w prowadzeniu badań opisanych m.in. w książce „Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej”. Niektórzy Absolwenci specjalizacji współpracują z nami do…

Zainteresowania naukowe: style życia grup marginalizowanych (seniorzy, młodzież działająca w szarej strefie, bezrobotni dorośli), metodologia terenowych badań jakościowych, społeczności lokalne (przemiany obyczajów, samoorganizacja, liderzy).

 i.oliwinska@uw.edu.pl

FUNDACJA OBSERWATORIUM ŻYWEJ KULTURY – SIEĆ BADAWCZA FOŻK-SB jest dodatkową formą aktywności dużej części zespołu Katedry Metod Badania Kultury oraz platformą współpracy naukowej ze Studentami i Doktorantami; m.in. Fundacja organizuje staże i praktyki. Szczególnie polecamy Państwa uwadze Wieloźródłówy Słownik Kultury. Stanowi on dużą pomoc w przygotowywaniu się do zajęć i…

Praktyki terenowe  – założenia: Praktyki realizujemy w formie obozów badawczych. Ze studentami studiów stacjonarnych wyjeżdżamy na 5 dni by zrealizować zaprojektowane badanie przez studentów naszej specjalizacji. Natomiast studenci studiów niestacjonarnych wyjeżdżają we wskazanym przez siebie terminie, do wybranej wsi, indywidualnie lub w grupie – zespole badawczym. Ciekawi nas życie wiejskich…

Strona dokumentuje działalność OBM od pojawienia się zespołu naukowo-dydaktycznego w strukturze ISNS UW w 1991 r. -> OŚRODEK BADAŃ MŁODZIEŻY

2019 W XXX rocznicę ogłosiliśmy konkurs dla maturzystów nt. wspomnień ich bliskich o czerwcu 1989, skomentowanych przez młodzież. Powróciliśmy do pracy nad książką o badaniach na zlecenie. 2018 Zawiesiliśmy seminarium publikacyjne na rzecz przygotowania nowego programu specjalizacji dostosowanego do podziału na studia licencjackie i magisterskie. Program został przygotowany i przyjęty…

Katedra Metod Badania Kultury   Instytut Stosowanych Nauk SpołecznychUniwersytet Warszawski Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa   Kontakty mailowe do pracowników i doktorantów     STRONA BADAMYKULTURE.PL:Bieżąca administracja: Aleksandra Zalewska-KrólakTeksty: prof. Barbara Fatyga, Aleksandra Zalewska-Królak, Kaja Rożdżyńska  Projekt i realizacja: Kaja RożdżyńskaZdjęcia Zespołu: Maciej Folta Logo KMBK: Kaja Rożdżyńska    

Zainteresowania naukowe: badania praktyk kulturalnych; antropologia społeczności lokalnych; socjologia sportu; metodologia badań jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy terenowej, metody biograficznej i technik wizualnych.

kaja.rozdzynska@gmail,com

TU BĘDZIE TROCHĘ NA TEMAT OBOZÓW: PO CO SIĘ JEŹDZI GDZIE SIĘ JEŹDZI CO SIĘ PO TYM UMIE PRZYKŁADOWE MIEJSCA GDZIE WYJECHALIŚMY GALERIA

Zapraszamy Studentów na prowadzone przez nas: seminaria licencjackie, seminaria magisterskie.

W Katedrze zajmujemy się: teorią kultury, w szczególności współczesnej, metodologią badań kultury, metodami i technikami badawczymi, w tym tzw. metodologią mieszaną (łączącą zalety i wady metod ilościowych i jakościowych) oraz rozwijaniem metod badania przekazów ikonicznych i badaniami internetu problematyką stylów życia, kultury popularnej, kultur tradycyjnych, kultury młodzieżowej, animacji kultury, statystyką…

Życie naukowe Katedry organizowane jest w ramach: a) regularnego seminarium, odbywającego się co tydzień we wtorki między godziną 18.00 a 19.30; b) seminarium dla doktorantów prof. Barbary Fatygi – odbywającego się we wtorki, co dwa tygodnie w godzinach od 13:15 do 14.45 oraz spotkań konsultacyjnych dla doktorantów dr. hab. Magdaleny…

Katedra funkcjonuje w ramach Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Powstała w 2017 roku z przekształcenia założonego w 2008 roku Zakładu Metod Badań Kultury, powstałego na bazie Ośrodka Badań Młodzieży. OBM działa dalej w ramach naszej nowej struktury, jako Pracownia i zespół badawczy. Katedrą kieruje prof. dr hab. Barbara Fatyga. W…

  ŚCIEŻKA LICENCJACKA: ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI: WARSZTAT BADACZA Rok Przedmiot Typ zajęć Prowadzący/Współprowadzący Zaliczenie Liczba godzin ECTS II 1) Wykorzystanie teorii w badaniach i kultury Konwersatorium z elementami warsztatu Barbara Fatyga Egzamin ustny: zastosowanie teorii 30 3 Bogna Kietlińska 2) Style życia: obserwacja i dokumentacja wizualna Warsztat z elementami  bieżącej pracy w…

SPECJALIZACJA LICENCJACKA ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI: WARSZTAT BADACZA NOWA WERSJA SPECJALIZACJI NA STUDIACH LICENCJACKICH obejmuje problematykę EMPIRYCZNEGO BADANIA KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA. Jest zintegrowana z profilem Katedry Metod Badania Kultury i z unikalnymi, w wielu przypadkach, kwalifikacjami zespołu dydaktycznego. W programie położyliśmy nacisk na kolejne etapy procesu badawczego realizowanego w standardzie akademickim (respektującego…

Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, Katarzyna Chwieduk

Raport zbiorczy  z badań jakościowych i ilościowych zrealizowanych w maju 2012r. w ramach projektu innowacyjnego „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.