SEMINARIA MAGISTERSKIE

Katedra Metod Badania Kultury prowadzi następujące seminaria magisterskie:

1. prof. Barbara Fatyga

TEMATYKA SEMINARIUM

Prof. Fatyga podejmuje się opieki nad pracami magisterskimi z zakresu:

– antropologii kultury (w tym problematyki nowych mediów i kultury popularnej);
– etnografii (zwłaszcza nowych zjawisk w kulturze);
– socjologii i antropologii dzieci i młodzieży;
– szeroko rozumianej socjologii kultury (w szczególności kulturowych aspektów
rzeczywistości społecznej, politycznej i ekonomicznej oraz stylów życia);
– badań biograficznych;
– metodologii badań społeczno – kulturowych;
– teorii kultury.

Najczęściej w seminarium uczestniczą Magistranci pragnący napisać pracę na podstawie własnych badań empirycznych, ale zainteresowania stricte teoretyczne są mile widziane.

ORGANIZACJA PRACY SEMINARIUM

1) Seminarium jest prowadzone od 1999 roku, kiedy to ówczesna dr hab. Barbara Fatyga uzyskała stosowne uprawnienia.

2) na seminarium w pierwszej kolejności przyjmowani są Studenci specjalizacji; jest limit maximum 7 osób na roku I i tyle samo na II;

3) W zależności od liczby Magistrantów w danym roku zajęcia dla I i II roku odbywają się bądź razem, bądź w osobnych grupach, zawsze w ŚRODY, w godzinach przedpołudniowych.

4) seminarium magisterskie jest pracą z 1 opiekunem (promotorem, by nie używać słowa Mistrzem); więc wybieracie Państwo zawsze 1 seminarium; nie można chodzić na kilka, tak jak na inne zajęcia;

5) praca nad magisterium obejmuje nie tylko seminarium lecz także indywidualne konsultacje, z których można korzystać do woli podczas dyżurów;

6) PLAN PRACY SEMINARIUM wygląda następująco:

I SEMESTR
– Uczestnicy wymyślają, precyzują i decydują jakim problemem badawczym i w jaki sposób chcą się zajmować, wybierają podejście teoretyczne – nad każdym tematem prowadzone są dyskusje; w niektórych przypadkach od zaraz możliwe jest zbieranie materiału empirycznego;
ZALICZENIE: pozorowany wstęp do pracy magisterskiej (ok. 5 stron znormalizowanego wydruku + zgromadzona wstępna literatura przedmiotu; por. standardy merytoryczny i formalny prac);

II SEMESTR
– Uczestnicy pracują wspólnie nad metodologią badań i narzędziami (metodami i technikami, próbkami, terenem badań itp.;
ZALICZENIE: fragment tekstu zawierający wstępny opis metodologii badań i projekt narzędzi/a badawczego (dotyczy także prac teoretycznych);

III SEMESTR
– Uczestnicy przedstawiają swoje materiały empiryczne, wspólnie wypracowujemy narzędzia porządkowania i analizowania danych oraz sposoby interpretacji;
ZALICZENIE: dowolny, w miarę kompletny rozdział pracy zawierający np. opracowane zagadnienie dotyczące podejścia teoretycznego lub cząstkowe przedstawienie wyników badań;

IV SEMESTR
– Uczestnicy pracują głównie nad analizami tzw. II stopnia, interpretacjami i zagadnieniami kompozycji pracy magisterskiej;
ZALICZENIE: podstawą jest oddany kompletny tekst pracy.

Przy takim planie pracy w trakcie seminarium każdy kilkakrotnie przedstawia swoje projekty i fragmenty tekstu; powinny one być dostarczone wcześniej pocztą elektroniczną by wszyscy mogli się przygotować do dyskusji i w ten sposób pomóc Autorowi(ce) pracy; doradzam założenie seminaryjnej skrzynki pocztowej;

7) jak sygnalizowałam, dyskusje podczas seminariów mogą mieć dosyć ostry przebieg, proszę je traktować jako pomoc i szkołę życia, a nie personalny atak na Państwa; absolutnie nie powinny one też być odczytywane jako „naznaczanie” w kategoriach mądry/głupi – proszę pamiętać, że wywołanie merytorycznej dyskusji jest wielką Państwa zaletą i zasługą! Oraz, że im dyskusja bardziej zaangażuje uczestników, tym bardziej korzysta z niej osoba pisząca, bo z jej punktu widzenia pokazuje to zarówno mocne, jak i słabe strony pracy;

8) pozostałe wymagania opisujemy w zasadach studiowania i standardach prac.

9) Po oddaniu prac zaliczeniowych na początku nowego semestru przeprowadzana jest nad nimi dyskusja.

10) Po III semestrze promotorka nie czyta już fragmentów lecz czeka na całość dzieła i to czyta bardzo uważnie.

11) UWAGA! Obowiązuje ZASADA 100 BŁĘDÓW – jeśli na każdej z 10 pierwszych stron promotorka znajdzie 10 błędów (interpunkcyjnych, gramatycznych, literówek, rzeczowych bądź  stylistycznych) odmawia dalszego sprawdzania – wówczas Magistrant/ka musi przysiąść fałdów i sam/a poprawić błędy.

12) prace zaliczeniowe do promotorki proszę wysyłać pocztą elektroniczną na podany adres mailowy.

13) OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ – WSKAZÓWKI FORMALNE I NIEFORMALNE
a) o wyborze recenzenta/ki pracy decyduje promotor; może on/a powiadomić Magistranta o swoim wyborze, ale nie musi;
b) obrona pracy magisterskiej powinna być świętem nie tylko dla Państwa lecz i dla Uniwersytetu, staramy się by miało ono godną oprawę, tu przypominam, iż jeżeli cała – bez wyjątku – grupa seminaryjna się obroni w terminie zobowiązałam się urządzić BAL MAGISTERSKI; niestety, nikomu się to dotąd nie udało, (chociaż Magistranci Anno Domini 2004 i 2005 byli już bardzo bliscy spełnienia warunku);
c) w trakcie obrony 2 pytania zwyczajowo zadaje promotor i 1 pytanie recenzent pracy; nie znaczy to, iż komisja nie może zadać więcej pytań;
d) proszę pamiętać także o kilku szczegółach wpływających na STYL OBRON:
– praca powinna być oprawiona gładko i skromnie, bez złotych liter, tłoczeń, itp.;
– w pracy magisterskiej nie powinno być żadnych podziękowań ani tym bardziej wzniosłych inwokacji ( proszę się nie obruszać – były takie przypadki);
e) i jeszcze dwie uwagi delikatnej natury:
– absolutnie NIE WYPADA dopytywać się o co będziecie Państwo pytani podczas obrony; z reguły pytania wiążą się z kontekstami pracy; w szczególności proszę sobie zdawać sprawę, że przejawem patologii jest jeśli Magistrant wie przed obroną o co będzie pytany;
– dostajemy – co jest bardzo miłe – kwiaty; jeśli decydujecie się Państwo na ten sposób podziękowania za wspólną pracę, to byłoby jeszcze milej by otrzymali je wszyscy członkowie Komisji, a nie tylko promotor(ka) i by nie były to zbyt ostentacyjne wiązanki; wyrazy wdzięczności w postaci innej niż kwiaty nie są przyjęte i z reguły wprawiają nas w zażenowanie i popłoch bo musimy je zwrócić; wyjątkiem od tej zasady jest np. rękodzieło.

Load More


2. dr hab. Magdalena Dudkiewicz

3. dr hab. Beata Hoffmann