Jak jest tutaj rozumiana kultura?

Kulturę rozumiemy maksymalnie szeroko, a więc nie jako „sferę”, „strefę” czy – nie daj Boże – „sektor” lecz – najogólniej ujmując – specyficzne środowisko życia człowieka i zarazem federację subkultur, w której zdecydowanie obecnie dominuje kultura popularna, zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym. Ujęcie to przeczy koncepcjom kultury opartym o ideę przemocy symbolicznej, wg których dominującą pozycję w danym układzie mają kultury elit (tzw. wysokie); por. Wieloźródłowy Słownik Kultury, hasła Kultura i Żywa kultura.