dr Iwona A. Oliwińska

Zainteresowania naukowe: style życia grup marginalizowanych (seniorzy, młodzież działająca w szarej strefie, bezrobotni dorośli), metodologia terenowych badań jakościowych, społeczności lokalne (przemiany obyczajów, samoorganizacja, liderzy).

 i.oliwinska@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
Doktor Iwona Anna Oliwińska (1969)

Absolwentka:

  • Socjologia – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski
  • Politologia – Wyższa szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych

Uzyskane stopnie:

  • praca magisterska pt. „Szara strefa, kolorowe życie” napisana  pod kierunkiem prof., dr hab. Barbary Fatygi; 2001
  • rozprawa doktorska pt. „Genius loci a zachowania przestrzenne i style życia mieszkańców Szmulek” napisana pod kierunkiem prof., dr hab. Barbary Fatygi, recenzenci: dr hab., prof. UŁ Jolanta Grotowska-Leder, prof., dr hab. Władysław Misiak; 2007

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia kultury, socjologia miasta, antropologia społeczna

Prowadzone zajęcia:

  • warsztaty przygotowujące do samodzielnych badań terenowych z zakresu obyczajowości społeczności wiejskich;
  • warsztaty dotyczące gromadzenia danych zastanych i ich interpretacji w zakresie stylów życia; wykład prezentujący teorie i metodologie z obszaru stylów życia;
  • konsultacje licencjackie w zakresie empirycznych prac dyplomowych realizowanych w obszarze stylów życia

Publikacje: -> link do PBN

Inne aktywności naukowe:
badania terenowe nad stylami życia różnych grup społecznych

Pasje i hobby pozanaukowe:
fotografia, podróżowanie, praca na rzecz społeczności lokalnej

Wzorce osobowe:
Irena Kleszcz, Hodża Nasreddin