EURYKA – odnawianie demokracji w Europie: młodzież i polityka w czasie narastających nierówności

Kierownik projektu: dr Marcin Sińczuch. członkowie zespołu: dr. hab. Ewa Giermanowska, dr Bogna Kietlińska, dr Mariusz Piotrowski, Piotr Michalski. Rozpoczęcie projektu – 2017 rok.

LINK DO OFICJALNEJ STRONY PROJEKTU-> TU

EURYKA – odnawianie demokracji w Europie: młodzież i polityka w czasie narastających nierówności jest międzynarodowym projektem badawczym, który ma dostarczyć systematyczną i zorientowaną na praktyczne wykorzystanie wiedzę o tym, w jaki sposób nierówności społeczne pośredniczą w kształtowaniu się uczestnictwa młodzieży w sferze szeroko rozumianej aktywności politycznej i obywatelskiej. Celem badania jest zaproponowanie nowych modeli demokratycznej partycypacji, które pozwolą na przedstawienie wizji bardziej inkluzywnej polityki europejskiej. EURYKA skupia naukowców i praktyków zajmujących się problematyką społeczeństwa obywatelskiego z dziewięciu krajów europejskich: Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

W celu aktywizacji i umocnienia praktyk demokratycznych w społeczeństwach zjednoczonej Europy, badacze zrzeszeni w konsorcjum EURYKA dążą do lepszego zrozumienie warunków, procesów i mechanizmów, leżących u podłoża świadomości i aktywności politycznej młodzieży. W szczególności rozpoznawane będą procesy kształtowania opinii oraz podejmowania działań mających na celu wprowadzenie zmian społecznych i politycznych.

Podstawą ramy pojęciowej projektu EURYKA jest koncepcja uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. W ramach projektu owo uczestnictwo jest postrzegane jako jedno z narzędzi radzenia sobie przez młodych ludzi z otaczającymi ich przejawami społecznych nierówności. W związku z tym badane będą normy, wartości, postawy i zachowania stanowiące podstawę takich mechanizmów oraz sposób w jaki wiążą się one z demokracją, władzą, polityką, kształtowaniem polityki, partycypacją społeczną i polityczną (online i offline) oraz organizacją życia gospodarczego, społecznego i prywatnego.

Projekt EURYKA jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

EURYKA – Reinventing Democracy in Europe: Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities is a cross-national research project which provides systematic and practice-related knowledge about how inequalities mediate youth political participation. It suggests novel democratic models to help reimagine a more inclusive European politics. EURYKA brings together researchers and civil society practitioners from nine European countries: France, Germany, Greece, Italy, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

With the aim of strengthening European democratic life, the project intends to reach a better understanding of the conditions, processes, and mechanisms underpinning how young people do politics: how do they form opinions and take actions to bring about social and political change?

At the core of EURYKA’s conceptual framework lies the idea of youth political participation as forms of coping mechanism for dealing with inequalities. We thus investigate the norms, values, attitudes and behaviors underpinning such mechanisms and how these relates to issues of democracy, power, politics, policy-making, social and political participation (online and offline) and the organization of economic, social and private life.